Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

webEWID dla powiatu milickiego

wejdź do geoportalu webEWID dla powiatu milickiego

ewidlogo

 


CO TO JEST webEWID?
WebEWID to serwerowa aplikacja internetowa (serwer aplikacji) korzystająca z serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych pozwalająca na publikację danych geometrycznych (przestrzennych) wraz z ich atrybutami opisowymi z systemu EWID 2007 w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek i apletów. Podobnie jak WitrynaEWID, WebEWID jest „cienkim klientem”, ale w odróżnieniu prezentuje także dane geometryczne w postaci mapy. WebEWID pełni rolę portalu mapowego, ale nie w znaczeniu szeroko pojętego systemu GIS, lecz w celu prezentacji map oraz świadczenia usług internetowych zwykłym ludziom: interesantom urzędu, geodetom uprawnionym, rzeczoznawcom majątkowym, notariuszom i innym. Przeznaczony jest do udostępniania danych poza siecią lokalną, ale może działać także w sici lokalnej traktowanej jako intranet.  Jako warstwę aplikacji zastosowano serwer protokołu http (Apache), środowisko aplikacji (PHP) i serwer map (UMN-Mapserver). WebEWID prezentuje dane przestrzenne i opisowe w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji wtyczek, plug-in’ów i apletów JAVA. Prezentuje dane przestrzenne zarówno w postaci wektorowej jak i rastrowej: m. in. TIFF/GeoTIFF, EPPL7. Możliwe jest także dodanie jako tła innych warstw spoza bazy danych systemu Ewid 2007, np. warstw serwowanych w standardach WMS i WFS z innych serwerów.
Przy pomocy WebEWID Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej może:
Prezentować (udostępniać) mapę ewidencyjną (działki, budynki, użytki, granice administracyjne) w przeglądarce internetowej
Prezentować (udostępniać) mapę zasadniczą (wszystkie nakładki)
Prezentować (udostępniać) mapę sieci uzbrojenia terenu GESUT w rozbiciu na typ sieci (energetyczna, gazowa, wodociągowa, itd.)
Prezentować (udostępniać) mapę projektowanych sieci uzbrojenia terenu ZUDP
Prezentować (udostępniać) mapę zakresów prac geodezyjnych
Prezentować (udostępniać) mapęosnów geodezyjnych
Prezentować (udostępniać) mapy rastrowe w postaci warstwy (Ortofotomapa, mapa topograficzna, MPZT)
Prezentować (udostępniać) mapę punktów adresowych
Prezentować (udostępniać) plan zagospodarowania przestrzennego
Prezentować (udostępniać) mapy glebowo-rolnicze
Prezentować warstwy pochodne danych (mapa stanu prawnego granic, mapa użytkowania terenu, powierzchnie gmin)
Prezentować dowolne dane wektorowe (np. Mapa sekcji układu 65, 2000)
Prezentować dane z zewnętrznych serwerów WMS
Zarządzać kontami użytkowników i uprawnieniami do poszczególnych funkcji serwisu poprzez panel administratora
Głównym celem WebEWID jest udostępnianie danych przestrzennych, które nie są płatne. Dlatego przeciętny klient urzędu nie musi się autoryzować (logować) w systemie. Przy pomocy WebEWID klient Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej może:
Przeglądać wszystkie w/w mapy i związane z nimi informacje, które zostały zgromadzone w bazie EWID 2007
Wyszukiwać dane na tle mapy wg następujących atrybutów:
działki,
budynki
adresy
prace geodezyjne
operaty geodezyjne
punkty osnowy geodezyjnej
Pozyskiwać informacje o klikniętym na mapie obiekcie ewidencyjnym
Pozyskiwać informacje o atrybutach sieci poprzez wskazanie obiektu na mapie
Pobierać informacje o punkcie osnowy geodezyjnej poprzez kliknięcie na niego na mapie
Mierzyć odległości na mapie
Pobierać informacje o sposobie zagospodarowania poprzez kliknięcie na mapie
Przeliczać współrzędne klikniętego punktu do różnych układów (m.in. WGS84-GPS)
Drukować aktualny widok mapy z zachowaniem: skali, zakresu mapy, treści mapy w formacie pdf, html
Do WebEWID możesz zakupić dodatkowe moduły (portale specjalistyczne):
Portal katastralny (do obsługi Urzędów gminnych i pozostałych wydziałów starostwa oraz wszystkich instytucji, które potrzebują wglądu do rejestrów publicznych ewidencji gruntów, budynków i lokali);
Portal Gminy (do obsługi Ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz Ewidencji planów zagospodarowania przestrzennego);
Portal Geodety (do obsługi geodetów uprawnionych zgłaszających prace geodezyjne oraz wszystkich instytucji, które potrzebują wglądu do ewidencji prac geodezyjnych);
Portal Rzeczoznawcy (doobsługi rzeczoznawców majątkowych oraz wszystkich instytucji potrzebujących wglądu do rejestru cen i wartości nieruchomości);
Portal Interesanta (do obsługi interesantów zamawiających materiały i dokumenty)
Przy pomocy Portalu Geodety możesz jako Geodeta Uprawniony:
Zgłaszać prace geodezyjne w sposób zdalny na elektronicznym formularzu bez wizyty w PODGiK
Pobierać numer KERG i potwierdzenie zgłoszenia wraz z przygotowanymi w PODGiK materiałami i informacjami w formie cyfrowej (opcjonalnie z podpisem elektronicznym)
Pobierać zeskanowane opisy topograficzne punktów osnowy oraz zeskanowane operaty geodezyjne
Przekazywać do PODGiK dokumenty elektroniczne i wyniki pomiarów jako załączniki do operatu geodezyjnego poprzez specjalny panel geodety
Zarządzać zgłoszonymi przez siebie pracami poprzez panel geodety wyposażony w wiele narzędzi pomocniczych