Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Nabór na stanowisko PREZESA FUNDACJI NA RZECZ ZIEMI MILICKIEJ

Rada Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej ogłasza nabór na stanowisko PREZESA FUNDACJI NA RZECZ ZIEMI MILICKIEJ...

1. Podstawowe wymagania wobec kandydata:
a) wykształcenie wyższe magisterskie,
b) co najmniej 2-letni staż pracy (preferowany na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych)
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) pełna zdolność do czynności prawnych,
e) niekaralność.

2. Dodatkowe wymagania i oczekiwania wobec kandydata:
a) znajomość zasad funkcjonowania fundacji
b) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania fundacji,
c) umiejętność w obszarze analiz ekonomicznych i prawnych w zakresie funkcjonowania fundacji,
d) kreatywność, odpowiedzialność, sumienność, dokładność,

3. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy. Wzór kwestionariusza osobowego, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia, udostępniany jest kandydatom w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej,
c) koncepcja funkcjonowania Fundacji,
d) oświadczenie o:
- korzystaniu z pełni praw publicznych,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o niekaralności
wg załącznika nr 2,
e) kopie dyplomów, świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa  w  pkt. 1,
f) informację o odbytych kursach i szkoleniach oraz o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
g) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy  na w/w stanowisku

4. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko Prezesa Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej”.

5. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 15 marca 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miliczu lub listownie pod adresem Starostwo Powiatowe w Miliczu ul. Wojska Polskiego 38. W przypadku zgłoszenia przesłanego listownie decyduje data doręczenia zgłoszenia.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Rada Fundacji może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. W takim wypadku Rada Fundacji pisemnie powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
Osoby zakwalifikowane przez Komisję zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Przewodniczący Rady Fundacji

/-/ Piotr Lech

Milicz, dnia 1 marca 2013 r.