Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie milickim

Gospodarstwa domowe zakwalifikowane do projektu.

 Poniżej przedstawiamy listy gospodarstw domowych zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w ramach projektu. Wskazane gospodarstwa będą następnie weryfikowane pod kątem technicznych możliwości podłączenia Internetu. W przypadku stwierdzenia braku takiej możliwości, kolejno zostaną zakwalifikowane gospodarstwa domowe z listy rezerwowej

Lista zakwalifikowanych gospodarstw domowych

 

 

Informujemy, iż rekrutacja uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie mlickim" zostaje przedłużona do 30.04.2014 r. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które z przyczyn materialnych i społecznych nie mają stałego dostępu do internetu i sprzętu komputerowego we własnym gospodarstwie domowym. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie opisano w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępnym na naszej stronie w zakładce „Innowacyjna Gospodarka” oraz w dalszej części artykułu. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do 30 kwietnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Miliczu.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Formularz zgłoszeniowy

Karta oceny formularza

 

Otwarcie rekrutacji uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie milickim”

Uprzejmie informujemy, iż Powiat Milicki realizujący projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie milickim” w ramach Działania: 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ogłosił nabór uczestników projektu. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które z przyczyn materialnych i społecznych nie mają stałego dostępu do Internetu i sprzętu komputerowego we własnym gospodarstwie domowym. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie opisano w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępnym na naszej stronie w zakładce „Innowacyjna Gospodarka” oraz w dalszej części artykułu. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do 10 kwietnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Miliczu.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są również w formie papierowej Starostwie Powiatowym pok. nr 25 lub 14.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod numerem telefonu 506 187 118 lub 071 38 40 704 wew. 50 lub mailowo: maja.jez@milicz-powiat.pl

Informacji i doradztwa w zakresie uczestnictwa w projekcie udziela koordynator projektu Maja Jeż, codziennie w godz. 10.00-13.00 w pok. nr 25.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Karta oceny formularza

 

Informacje o projekcie.

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie milickim” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion. Powiat Milicki pozyskał środki finansowe w kwocie wartość projektu 476 990,00 zł na działania służące walce z wykluczeniem cyfrowym mieszkańców naszego powiatu. Poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 100%.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego 50 gospodarstwom domowym z terenu powiatu milickiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w związku z trudną sytuacją materialną, społeczną lub z niepełnosprawnością. Dzięki działaniom podjętym przez Powiat Milicki 50 gospodarstw domowych uzyska bezpłatny dostęp do internetu oraz dostęp do odpowiedniego sprzętu umożliwiającego swobodne korzystanie z sieci. Ponad to w projekcie zaplanowano również stworzenie 7 ogólnodostępnych salek internetowych w jednostkach podległych Powiatowi Milickiemu:


1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miliczu,
2) Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu,
3) Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu,
4) Dom Pomocy Społecznej w Miliczu,
5) Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach,
6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu,
7) Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno-Pedagogiczne w Miliczu.
Osoby korzystające z usług jednostek podległych Wnioskodawcy (uczniowie,pensjonariusze, niepełnosprawni), będą miało dostęp do internetu oraz profesjonalnego sprzętu komputerowego.

W ramach projektu przewidziano również szkolenia dla osób, które otrzymają sprzęt oraz dostęp do Internetu.