Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

2013 r. w powiatowej oświacie

Krótko o tym, co zdarzyło się w powiatowych placówkach oświatowych w 2013 r. miesiąc po miesiącu...

styczeń
- Średnie miesięczne zarobki  nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez powiat milicki w 2012 r. były wyższe od średnich minimalnych pensji ustalonych przez MEN o: 381,66 zł dla nauczycieli dyplomowanych; o 132,16 zł dla  mianowanych; o 482,19 zł dla kontraktowych i o 295,95 zł dla stażystów.

odnowiona sala gim w sosw- Trwa remont wnętrza sali gimnastycznej SOSW.

luty
- Siedmioro uczniów klasy 3 Technikum Informatycznego z Zespołu Szkół  uczestniczyło w czterotygodniowych praktykach zawodowych we  Włoszech.

- 28 lutego br. wygasły 3-letnie umowy z doradcami metodycznymi powołanymi w 2010 r. przez gminę  Milicz. Obecny burmistrz  nie przedłużył im  powołań.

marzec
porozumienie w sprawie technikum ryb- 13 marca br., w gabinecie starosty Piotra Lecha doszło do uroczystego podpisania porozumienia pomiędzy Starostą Milickim a Prezesem  "Stawów Milickich" SA w sprawie utworzenia z dniem 1 września br. w Zespole Szkół nowego technikum w zawodzie rybak śródlądowy.

- Instytucja Zarządzająca RPO WD zaakceptowała wniosek powiatu milickiego o zwiększenie dotacji do projektu Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu. Wysokość przyznanego dofinansowania wyniesie ok. 850 tys. zł.

kwiecień
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wchodząca w skład PCEiPP wzbogaciła się o biofeedback warty 20 tys. zł. Urządzenie takie posiada już SOSW.

- Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna jest już w systemie internetowo-komputerowym "Aleph" umożliwiającym korzystanie z księgozbioru w całym województwie.

Maj
- SOSW otrzymało decyzję o zwrocie przez MEN kwoty 65 tys. zł zainwestowanych w plac zabaw „Radosna szkoła”.

- Uroczyście otwarto nowo wyremontowaną salę gimnastyczną w SOSW, co zakończyło  całkowitą rewitalizację tej placówki.

1- M.in. Dolnośląski Kurator Oświaty i Starosta Milicki dokonali otwarcia nowo wybudowanego Centrum Edukacji Ekologicznej.

- Radni na sesji przegłosowali uchwałę, która zmieniła tygodniowy obowiązkowy wymiar czasu pracy dla zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, ustalając go na 30 godz. tygodniowo, oraz nauczycieli bibliotekarzy biblioteki pedagogicznej, ustalając go na 36 godz. Usprawni to min. dostęp uczniów do fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czerwiec
ore-inaug- Warty 1,5 mln zł wniosek PCEiPP i powiatu milickiego do ORE mający na celu doskonalenie nauczycieli wszystkich szkół i przedszkoli z terenu powiatu milickiego zostaje skierowany do realizacji!

- Delegacja milickiego samorządu wzięła udział w świetnie zorganizowanych uroczystościach z okazji 50-lecia Technikum Leśnego na Ziemi Milickiej. 

- 258 037 zł zaległego podatku VAT otrzymał Zespół Szkół za lata 2009 i 2010. Dodatkowe pieniądze zostały przeznaczone na nowe inwestycje i wydatki rzeczowe.

nad zalewem- Placówki powiatowe: SOSW, Zespół Szkół oraz I LO im. AK przygotowały cykl imprez wakacyjnych "Lato nad zalewem". 

- Wyniki tegorocznych matur znów bardzo dobre. W technikach ZS zdawalność wyniosła 88,1% (na Dolnym Śląsku 66,3%, w Polsce 71%), natomiast w klasach licealnych I LO im. AK zdawalność wyniosła 90,1% (na Dolnym Śląsku 87,6%, w Polsce 90%).

- Inscenizacja "Zapomnianego diabła" w wykonaniu uczniów I LO im. AK i Gimnazjum Ad Astra zgromadziła tłumy miliczan w auli I LO.

- Stowarzyszenie przy ZS utworzyło społeczne gimnazjum informatyczne, które rozpocznie działalność od 1 września.

lipiec
grobynaukrainie- 5 uczniów z I LO i ZS wraz z opiekunami przebywało na Ukrainie, gdzie w ramach akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” renomowało polskie groby.

- Kamila Bień ( ZS), Ewa Stefanów, Joanna Lorek, Agnieszka Dwojak (SOSW) i Joanna Woroniak (PCEiPP) otrzymały stopnie nauczycielek mianowanych.

sierpień
- Powiatowa Biblioteka Publiczna (budynek I LO) zorganizowała dla dzieci w wieku 6-12 lat bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl.

- Powiat milicki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół pozyskał środki na wakacyjne płatne staże dla 20 uczniów I LO oraz 24 uczniów techników ZS (ok. 500 zł na ucznia). 

- Wniosek powiatu milickiego zakwalifikował się do unijnego projektu  "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu". Kwota ok. 0,5 mln złotych zostanie przeznaczona na zakup komputerów osobistych m.in. grupie uczniów szkół powiatowych oraz opłatę za dostęp do szerokopasmowego internetu.  W ramach projektu utworzonych i wyposażonych w nowoczesny sprzęt zostanie dodatkowo 7 salek z  ogólnodostępnym internetem m.in. w szkołach powiatowych.

wrzesień
2- Marszałek Województwa Dolnośląskiego  otworzył rok szkolny w ZS. To wyróżnienie szkoła zawdzięcza uruchomieniu nowego kierunku kształcenia - technika rybaka śródlądowego.

- Uczniowie techników  ZS znów bardzo dobrze zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe,  ich średnia zdawalność  jest  o ok. 15% wyższa od średniej na Dolnym Śląsku.

- Ruszyła realizacja wartego 1,5 mln zł projektu doskonalącego nauczycieli.

październik
mrpm- Odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Milickiego.

- Delegacja powiatu milickiego wzięła udział w obchodach 5-lecia Społecznego Gimnazjum Ad Astra przy I LO im. AK .

- Tytuł "Nowoczesnej biblioteki" przyznano bibliotekom PCEiPP w I LO.

- Wrocławski PFRON pozytywnie rozpatrzył wnioski powiatu milickiego o dofinansowanie zakupu nowego samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla SOSW. 

- Powiatowa Biblioteka Publiczna (w I LO im. AK) przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Zaczytani, której celem była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci przebywających w szpitalach.

- Starosta Milicki wziął  udział w ogólnopolskiej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na zaproszenie MEN.

nagrody dla dyr- W Dniu Edukacji Narodowej starosta wręczył nagrody dyrektorom i wybranym nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat.

- Delegacja powiatu ze starostą na czele  odwiedziła z okazji DEN podległe sobie powiatowe placówki oświatowe. Były życzenia, kwiaty i słodki upominek dla dyrekcji i pracowników.

- Przyznano stypendia Rady Powiatu uczniom ZS i I LO im. AK.

- Rozpoczęto zagospodarowywanie terenu przy ZS i PCEiPP. Wykonano już prace budowlane, a nasadzenia zostaną zrealizowane wiosną.

- Zarząd powołał nowego doradcę metodycznego, Małgorzatę Dziarko z SOSW (sprawy wychowawcze oraz edukacja regionalna i ekologiczna).

listopad
- Monika Chlebowska z TL i Daniel Misiek z I LO im. AK będą reprezentować  powiat milicki w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

wern w SOSW- W SOSW miał miejsce wernisaż wystawy fotografii pn. "Listy do Syna” poświęconej dzieciom z zespołem Downa.

- Przy I LO im. AK odsłonięto kamień z tablicą poświęconą ofiarom ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP.

- Dzięki inicjatywie dyrekcji naprawiobo nieremontowane od 85 lat kamiennw zabytkoww schody przed głównym wejściem do I LO im. Armii Krajowej.

- Zuzanna Zauliczna z LO i Tomasz Wasielewski z  TS w ZSł oraz Adam Połubek z I LO im. AK odebrali z rąk dolnośląskiej kurator oświaty  stypendia prezesa Rady Ministrów.

samoch ZS- ZS wzbogacił się o nowe auto do nauki jazdy: niebieskiego forda fiestę. Zakup auta stał się możliwy  dzięki odzyskaniu przez szkołę podatku VAT. Z tych samych środków  zakupiono m.in. dwie nowe pracownie komputerowe.

- W ramach projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” LEONARDO DA VINCI siedem uczennic  technikum hotelarskiego odbyło czterotygodniowe praktyki we Włoszech.

- Milickie Stowarzyszenie „Razem Bliżej”, działające przy SOSW w Miliczu, wspólnie z powiatem milickim pozyskało środki (po 50 tys. na szkołę) na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów SOSW oraz LO w Miliczu.

grudzień
- Przyznano 9 świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów szkół prowadzonych przez powiat.

- Wrocławski PFRON pozytywnie rozpatrzył wniosek powiatu milickiego o dofinansowanie zakupu nowego samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla I LO.

- Ruszyło sztuczne powiatowe lodowisko przy ZS.

- Odbyła się I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Milickiego. Jej przewodniczącym został D.Misiek.

- I LO im. AK odzyskało podatek VAT za lata 2009/2010. Kwota 101 tys. zł zasili konto szkoły z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

 - W 2013 r. powiatowe  placówki o światowe zostały dodatkowo zasilone sumą 120 tys. zł z budżetu państwa. 

- Przez cały rok realizowany był warty kilkaset tys. zł  projekt unijny "Milicka Akademia Rozwoju" (zajęcia pozalekcyjne).

budow hali- Powoli, ale systematycznie posuwają się do przodu prace przy budowie sali gimnastycznej przy I LO im. Armii Krajowej. Otwarcie sali według planów ma nastąpić w przyszłym roku tak, aby mogli z niej korzystać uczniowie od nowego roku szkolnego 2014/2015.