Ważne! Obowiązek odśnieżania dachów

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: środa, 08, maj 2013 14:33
Odsłony: 1987
W związku z trwającymi intensywnymi opadami sniegu, starosta milicki przypomina o konieczności odśnieżania dachów, szczególnie na obiektach wielkopowierzchniowych, w tym sklepów, szkół, budynków użyteczności publicznej. Obowiązujące w tej kwestii przepisy prawa rozstrzygają o powinnościach administratora i właściciela:  

Opinia Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy:

"Art. 61 pkt 2 ustawy prawo budowlane mimo niewyartykułowania wprost takiego obowiązku, nie pozostawia wątpliwości. Zgodnie z nim właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia (m.in) intensywnych opadów atmosferycznych.

Następnie, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego obiekt powinien podlegać kontroli w sytuacji wystąpienia m.in. intensywnych opadów śniegu, w przypadku gdy może to powodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Obowiązek wykonania kontroli spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.

Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy, kontrole muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

W przypadku, gdy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo że jest w nieodpowiednim stanie technicznym, nakaże w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.
Na podkreślenie zasługuje, iż na podstawie decyzji, o której mowa powyżej, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Należy także wskazać, że odpowiednio właściciel (współwłaściciele) lub zarządca obiektu budowlanego ponoszą odpowiedzialność określoną w art. 91a prawa budowlanego w przypadku, gdy nie zapewnili bezpiecznego użytkowania obiektu, np. w sytuacji intensywnych opadów atmosferycznych, które mogły mieć wpływ na uszkodzenie budynku.

Poza ogólnymi regulacjami zawartymi w Kodeksie pracy należy szczególnie zwrócić uwagę na rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania stanowisk pracy znajdujących się poza pomieszczeniami tak by pracownicy byli chronieni przed warunkami atmosferycznymi, w tym opadami i niską temperaturą. Pracodawca ma także obowiązek zapewnienia pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni pomieszczenia do ogrzania się, które muszą znajdować się w pobliżu miejsc pracy, dawać schronienie przed opadami atmosferycznymi i niską temperaturą oraz być tak urządzone, by pozwolić na przygotowanie ciepłego posiłku. W wypadku gdy ze względów technologicznych nie ma możliwości zapewnienia takiego pomieszczenia, pracodawca zobowiązany jest zorganizować w pobliżu miejsca wykonywania pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła (np. koksowniki).
Poza tym pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednią odzież ochronną i środki ochrony stóp i rąk.

Najpoważniejszym zagrożeniem, na które narażony jest pracownik skierowany do odśnieżania dachu jest upadek z wysokości. Na powierzchniach, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych. Dodatkowo, pomiędzy poręczą i krawężnikiem w połowie wysokości powinna być umieszczona poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywanych prac zastosowanie balustrad lub innych środków technicznych jest niemożliwe lub nie będzie spełniać swojej funkcji, pracodawca jest obowiązany wyposażyć pracownika w odpowiednie środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Gdy podczas odśnieżania dachu istnieje jakiekolwiek ryzyko urazu głowy koniecznym jest stosowanie przemysłowych hełmów ochronnych

Przy wykonywaniu prac przy odśnieżaniu dachów należy każdorazowo dobrać także odpowiednie środki organizacyjne, zapewniające pracownikom bezpieczne warunki pracy.

W szczególności powinno się zapewnić:
-    bezpośredni nadzór nad tymi pracami przez wyznaczone w tym celu osoby,
-    odpowiednie środki zabezpieczające,
-    instruktaż pracowników.                                                                                          

Każdorazowo przed rozpoczęciem odśnieżania osoby wykonujące zadanie powinny być zapoznane z:
-    imiennym podziałem pracy,
-    kolejnością wykonywania zadań,
-    wymaganiami bhp przy poszczególnych czynnościach.

Pracownikom zatrudnionym w systemie ciąglym przy pracach prowadzonych na otwartej przestrzeni, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28. 05. 1996 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, nalezą sie posilki regeneracyjne i napoje. Ich rodzaj i temperatura powinny byc dostosowane do warunków wykonywanej pracy.

Nie jest jednak tak, iż każdemu, kto w okresie zimowym (czyli od 1 listopada do 31 marca) wykonuje prace na zewnątrz, należy się nieodpłatny posiłek. By go dostać najpierw należy spełnić warunek intensywności wykonywanej pracy.

Zabronione jest dopuszczanie do prac odśnieżania pracowników, którzy:
-    nie posiadają aktualnego szkolenia w dziedzinie bhp, którego program obejmował zagadnienia dotyczące bhp przy odśnieżaniu obiektów,
-    nie posiada ważnego i aktualnego badania lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywania pracy przy odśnieżaniu, w tym specjalistycznego badania lekarskiego do wykonywania prac na wysokości. Pracownicy zatrudniani przy pracach na wysokości do 3 m
-    podlegają badaniom lekarskim okresowym co 3-5 lat (w zależności od wskazań lekarza), a powyżej 3m – co 2-3 lata (w zależności od wskazań lekarza), przy czym osoby po ukończeniu 50. roku życia corocznie,
-    nie został zapoznany z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.

Zabronionym jest także zatrudnianie:   
-    kobiet ciężarnych przy pracach na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wymagającej wchodzenia i schodzenia po drabinach i klamrach,
-    młodocianych (osób, które ukończyłu 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat) przy pracach na wysokości powyżej 3 m, grożących upadkiem z wysokości, w tym w szczególności narażających na zmienny mikroklimat, proadzonych na zewnątrz budynku.

Za naruszenia tych obowiązków przez nie przestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierujący pracownikami lub innymi osobami fizycznymi będzie podlegał z mocy art. 283 §1 Kodeksu pracy karze grzywny od 1000 zł do 30000 zł.

 

Obowiązujące przepisy na szczeblu ustawowym nie wskazują wprost obowiązku odśnieżania dachów budynków. Jednak art. 61 pkt 2 ustawy prawo budowlane mimo nie wyartykułowania wprost takiego obowiązku, nie pozostawia wątpliwości. Zgodnie z nim właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia (m.in) intensywnych opadów atmosferycznych.

Następnie, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego obiekt powinien podlegać kontroli w sytuacji wystąpienia m.in. intensywnych opadów śniegu, w przypadku gdy może to powodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Obowiązek wykonania kontroli spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.

Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy, kontrole muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

W przypadku, gdy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo że jest w nieodpowiednim stanie technicznym, nakaże w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.
Na podkreślenie zasługuje, iż na podstawie decyzji, o której mowa powyżej, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Należy także wskazać, że odpowiednio właściciel (współwłaściciele) lub zarządca obiektu budowlanego ponoszą odpowiedzialność określoną w art. 91a prawa budowlanego w przypadku, gdy nie zapewnili bezpiecznego użytkowania obiektu, np. w sytuacji intensywnych opadów atmosferycznych, które mogły mieć wpływ na uszkodzenie budynku."