Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

1)      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Starosta Milicki z siedzibą w Miliczu,
ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, tel./fax + 48 (71) 3840704, e-mail: urzad@milicz-powiat.pl;

2)      W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@milicz-powiat.pl, lub adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz.

3)      Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Starostwie Powiatowym w Miliczu. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia. Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:

a)                 a)  Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

4)      Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej bip.milicz-powiat.pl w zakładce Załatw sprawę urzędową. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

5)      Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

6)      W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

a)                a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

b)                b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

a)                a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

b)                b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

c)                c)  usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;

d)                d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

e)                e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.

7)      W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9)      Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

10)   Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.