Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

XXVII sesja Rady Powiatu

W czwartek 23 maja 2013 roku o godzinie 14.00w sali audiowizualnej przy auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu rozpoczną się obrady XXVIIsesji Rady Powiatu w Miliczu. Natomiast dzień wcześniej o godz. 13 w sali konferencyjnej starostwa rozpocznie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Spraw Społecznych.

 

Porządek obrad sesji:

 1.Otwarcie obrad sesji:

 a)stwierdzenie quorum

 b)przyjęcie porządku obrad

 2.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji

 3.Sprawozdanie starosty z prac zarządu

 4.Uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu milickiego za 2012 rok:

 a)rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu milickiego w roku 2012

 b)informacja o stanie mienia powiatu milickiego

 c)rozpatrzenie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu powiatu milickiego                za 2012 rok

 d)dyskusja

 e)opinie komisji Rady Powiatu

 f)głosowanie uchwały

 5.Uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu milickiego za 2012 rok:

 a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium

 b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium

 c)dyskusja

 d)opinie komisji Rady Powiatu

 e)głosowanie uchwały

 6.Przyjęcie uchwał:

a) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/138/2012 w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok

 b) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/139/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu milickiego na lata 2013 – 2025

 c)uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji powiatu milickiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 d)uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany w statucie powiatu milickiego

 e) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Henryki Skrzyneckiej

 f)uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołani Komisji Spraw Społecznych

 g)uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez powiat milicki porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu „Zarządzanie energią w budynkach Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, Oławie, Oleśnicy, Trzebnicy

 h) uchwała Rady Powiatu w Miliczu zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 i)uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii rozwoju powiatu milickiego na lata 2013-2023”

 j) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego firmy GCF Sp. z o.o. w Warszawie

 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Miliczu za 2012 rok - wystąpienie dyrektor PUP - Anny Grochowickiej

 8. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w 2012 r. i „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej” - wystąpienie dyrektor PCPR - Moniki Szczepańskiej

 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu milickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok

 10.Interpelacje i zapytania

 11.Wnioski i oświadczenia

12.Zamknięcie obrad sesji