Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Ponad pół mln zł na ZSIN

170px-GUGiK logo.svg7 stycznia 2014 r. Starostowie: Milicki, Jaworski, Oławski, Świdnicki, Wołowski, Kamiennogórski, Ząbkowicki oraz Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego podpisali z Głównym Geodetą Kraju porozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz wspólnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Projekt ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I (ZSIN - Faza I) - współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013 Priorytet 7. Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji. Główny Geodeta Kraju zapewni finansowanie zadań realizowanych przez Starostę Milickiego przy pomocy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ramach projektu do kwoty ok. 560 tys. zł. Wkład własny - ok. 100 tys. Zł - powiat pozyska ze środków wojewody. Głównym celem projektu ZSIN - Faza I jest usprawnienie procesów postępowań administracyjnych prowadzonych przez administrację publiczną w zakresie rejestracji nieruchomości oraz zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w rejestrach publicznych.

Inwestycje w 2013 r.

Bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości pozyskania środków unijnych!

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza do skorzystania
z bezpłatnych konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacji, które odbędą się 29 stycznia 2014 r. w Miliczu w Starostwie Powiatowym w godz. 10.00-14.00. W trakcie dyżuru konsultanta, będzie można dowiedzieć się o aktualnych możliwościach pozyskania wsparcia z funduszy europejskich.

 

Czytaj więcej...

Konwent 15-lecia

W dniach 16-17 stycznie br. w Karpaczu miał miejsce Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego, którego tematem  było podsumowanie 15-lecia funkcjonowania samorządów powiatowych. Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Marek Tramś, przedstawił dokonania i problemy  stojące przed powiatami. Podsumował także 15 lat działania samorządów powiatowych. Swoją prezentację przedstawił również Starosta Milicki, Piotr Lech, który do Karpacza pojechał z pierwszym starostą, Janem Kwietniem. W spotkaniu z samorządowcami powiatowymi i ekspertami uczestniczyli m.in.: marszałkowie, wojewodowie, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, parlamentarzyści, Dolnośląski Kurator Oświaty.

Obradowała Powiatowa Rada Zatrudnienia

17 stycznia obradowała Powiatowa Rada Zatrudnienia. Pozytywnie zaopiniowała realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 r. oraz plan na 2014 r. Członkowie rady dowiedzieli się, że stopa bezrobocia w powiecie milickim w listopadzie wyniosła 17, 7% i w każdym miesiącu ub. r. była najwyższa na przestrzeni ostatnich trzech lat. Najniższe bezrobocie zanotowano w sierpniu i wrześniu (16,8%), najwyższe w lutym (19,3%). Statystyczny milicki bezrobotny to osoba w wieku 25-34 lata z wykształceniem zasadniczym, posiadająca krótki staż i pozostająca bez pracy powyżej 2 lat. W 2014 r. programami przeciwdziałającymi bezrobociu objęto 461 osób, najwięcej 12-miesięcznymi stażami (184 osoby) i 6-miesięcznymi stażami (119). 67 osób przeszkolono, 46 otrzymało dotację na działalność gospodarczą, wyposażono 15 stanowisk pracy, po 11 osób skierowano na studia podyplomowe i roboty publiczne, a 6 osób podjęło prace interwencyjne. Efektywność ww.  działań wyniosła 66%., czyli że  taki odsetek bezrobotnych znalazł zatrudnienie. Na przeciwdziałanie bezrobociu w 2014 r. urząd pracy przeznaczy 3 mln 320 tys. 200 zł, mniej więcej tyle, ile w ub.r. Pomocą zostanie objętych 423 osoby. Członkowie rady postanowili zorganizować spotkanie z doradcami zawodowymi pracującymi w szkołach.

Będzie przebudowa Wojska Polskiego

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych zostanie zasilony w 2014 roku kwotą nie mniejszą niż 650 mln złotych z tzw. funduszu leśnego w skali kraju. Oznacza to, że tyle środków zostanie skierowanych na remonty i przebudowy dróg lokalnych - gminnych i powiatowych. Z tego tytułu dofinansowanie uzyska najprawdopodobniej projekt powiatu milickiego na gruntowny remont oraz stworzenie z prawdziwego zdarzenia ścieżki rowerowej przy ul. Wojska Polskiego i Cichej w Miliczu. Wartość całego zadania to 1 mln 100 tys. zł.

 

Otwarty konkurs na zadania publiczne

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z obszaru: ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia (4 tys. zł); nauka, edukacja, oświata i wychowanie (13 tys. zł); działania na rzecz osób niepełnosprawnych (2 tys. zł); wspieranie rozwój i promowanie kultury (2 tys. zł); pomoc społeczna (4 tys. zł) oraz sport i kultura fizyczna (50 tys. zł). Łącznie na ww. zadania przeznaczono 75 tys. zł. Termin składania wniosków do 10 lutego 2014 r. do godz. 15.00 osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Miliczu lub pocztą.

Ogłoszono również nabór na członków komisji konkursowej dla przedstawicieli oraganizacji pozarządowych. Termin składania kandydatur do 7 lutego 2014 r.

>>>uchwała w sprawie naboru do komisji konkursowej

>>> uchwała w sprawie otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych z obszaru ochrony zdrowia... itd.

>>> uchwała w sprawie otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych z obszaru sportu i kultury fizycznej

Podsumowanie projektu EKRA

IMG 030716 stycznia br. w KOM-ie odbyła się konferencja podsumowująca unijny projekt społeczny, aktywizujący zawodowo młodzież z powiatu milickiego pn. „Europejska kooperacja na rzecz aktywizacji – EKRA”, realizowany przez wrocławską fundację Faveo i Starostwo Powiatowe. Zebranych w imieniu starosty P.Lecha przywitał kier. wydz. oświaty i promocji oraz prezes fundacji M.Mazik-Gorzelańczyk. W pierwszej części podsumowano projekt, natomiast druga była skierowana do bardzo licznie gromadzonych młodych osób, składały się na nią dwie interesujące prelekcje: „Młodzież na dolnośląskim rynku pracy – perspektywa 2014 roku” oraz "Projektowanie kariery - jak grać, żeby wygrać na rynku pracy”.

 

350 tys. zł więcej

zsŁącznie ok. 350 tys. zł więcej zarobili w 2013 r. nauczyciele placówek oświatowych prowadzonych przez powiat milicki (I Liceum Ogólnokształcące im. AK, Zespół Szkół im. T.Kościuszki, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno-Pedagogiczne) od wskazanych w rozporządzeniu MEN średnich minimalnych wynagrodzeń. To kolejny rok z rzędu, w którym starostwo nie musi w styczniu wypłacać swoim nauczycielom żadnych wyrównań. Plany finansowe powiatowych placówek oświatowych pokrywane są wyłącznie z subwencji oświatowej, z której też w ub. r. przeznaczono ok. 700 tys. zł na budowę hali przy I LO i na wkład własny wybudowanego Centrum Edukacji Ekologicznej.

O milickim szpitalu

IMG 0271Głównym tematem obrad 33. sesji Rady Powiatu były sprawy ochrony zdrowia. Zanim to nastąpiło starosta P.Lech zaprezentował radnym krótki film o zrealizowanych w 2013 r. inwestycjach. Prezes MCM przedstawił dokładnie sytuację finansową milickiego szpitala oraz plany na bieżący rok. Jest ona o niebo lepsza od momentu, kiedy powstawała spółka, i wszystko wskazuje, że najgorsze już za nami. Głos zabrali także goście sesji – p.o. dyrektora dolnośląskiego NFZ oraz dyr. Wydziału Zdrowia Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Radni zapoznali się także ze sprawozdaniami z prac Komisji Rewizyjnej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego oraz przyjęli uchwały zawarte w porządku obrad.

 

Fundacja Mobilni Polacy poszukuje mentorów dla wolontariuszy EVS

logo Programme YiA ENNie musisz mieć żadnych specjalnych kwalifikacji. Jeśli masz trochę wolnego czasu, otwartą głowę i chęć poznawania nowych ludzi, kultur i języków, do tego nie masz też nic przeciwko, aby oprowadzać obcokrajowców po miejscu swojego zamieszkania – czekamy na ciebie.

Czytaj więcej...

Informacje ze 166-169 posiedzenia Zarządu Powiatu

Podczas 166 posiedzenia - 20.12.2013 r. - zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok. Na 167 posiedzeniu - 30.12.2013 r. - spotkał się z prezesem Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej. Tematem były sprawy bieżące organizacji, m.in. prowadzenie kuchni. Zarząd podjął także uchwałę w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w powiecie milickim oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok. 168 posiedzenie - 31.12.2013 r. zdominowały sprawy kolejnej zmiany budżetu powiatu na 2013 rok. Podczas 169 posiedzenia  - 7.01.2014 r.  zarząd przyjął projekty uchwał rady na najbliższa sesję – 15.01.2014r. - oraz podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości (działka nr 34/2 AM – 1 w Stawcu) ponadto zaopiniował pozytywnie projekt porozumienia z GDDKiA dotyczącego budowy ścieżki Milicz – Miłochowice.

Zaproszenie do Jerozolimy

Starosta Piotr Lech otrzymał z Ambasady RP w Izraelu zaprosznie na uroczystość przekształcenia Konsulatu RP  w Generalny Konsulat RP w Jerozolimie. Ze względu, iż  w tym czasie będzie aktywnie uczestniczył w konwencie poświęconym 15-leciu powiatów w Karpaczu, nie może wziąć udziału w tej uroczystości.

jerozolima