Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Nowe Fakty Milickie

"Mniej państwa, więcej wolności gospodarczej"

IMG 8526Wiele osób przybyło na konferencję "Mniej państwa, więcej wolności gospodarczej" zorganizowaną przez wicestarostę W.Szydełkę. W pierwszej części po słowach głos zabrali: wicestarosta, który przedstawił tematykę konferencji, a po nim dyrektor Zespołu Szkół R.Lech (o zawodach nauczanych szkole), D.Duszyński (o Powiatowej Radzie Zatrudnienia), dyrektor I LO im. AK (o wyborze kierunku studiów przez absolwentów szkoły) oraz dyrektor PUP A.Grochowcka (o bezrobociu na terenie powiatu i jego strukturze).

Czytaj więcej...

P.Lech na posiedzeniu KWRiST

26 marca br w Kancelarii Premiera w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządi i Samorządu Terytorialnego, w którym po raz pierwszy, jako przedstawiciel powiatów polskich, uczestniczył starosta milicki Piotr Lech. Wśród opiniowanych aktów prawnych znalazła się m.in. nowelizacja ustawy o sytemie oświaty, która wprowadza nieodpłatny podręcznik dla uczniów klas I oraz nowelizacja ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. W ostatnim przypadku chodzi o ustawowe uregulowanie opłat za korzystanie i udostępnianie  zasobu geodezyjnego prowadzonego przez urzędy powiatowe.

Wszystko o fundacji i "powiatowych" spółkach

fnrzmStarosta Milicki i Zarząd Powiatu w Miliczu odpowiadają na podstawowe pytania pojawiające się w przestrzeni publicznej, które dotyczą Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej i powiatowych spółek.

Po co powstała Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej?
Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej powstała, żeby zająć się długiem szpitala i spłacać go zamiast powiatu. W 2009 r. powiat milicki zgłosił się do rządowego  programu mającego na celu ratowanie polskich szpitali, tzw. Planu B. Szpital powiatowy w Miliczu był wówczas zadłużony na prawie 24 mln zł. Dzięki temu programowi powiat otrzymał 13,5 mln zł gotówki, co pozwoliło spłacić większą część zadłużenia, ale do spłacenia pozostało jeszcze ponad 10 mln zł. Długiem tym miał być obciążony budżet powiatu, gdyż przekształcony w spółkę MCM szpital startował bez zadłużenia. Gdyby tak się stało, budżet powiatu został zostałby całkowicie zablokowany, nie można byłoby prowadzić m.in. żadnych inwestycji, także tych w oświacie czy pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

Porozumienie ZS z KS "Barycz"

IMG 8493Starosta Milicki Piotr Lech i prezes klubu piłkarskiego „Barycz” Milicz Andrzej Nowacki w obecności dyrektora ZS Ryszarda Lecha, trenera Baryczy Leszka Przybylskiego i kierownika wydz. oświaty Dariusza Duszyńskiego podpisali porozumienie o współpracy klubu piłkarskiego z klasą sportową Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu. "Chcemy, by nasza klasa sportowa była zapleczem dla drużyn juniorskich i seniorskich „Baryczy” Milicz" - powiedział dyrektor ZS Ryszard Lech. Uzdolnionych piłkarsko uczniów klasy sportowej szkoła będzie zaopatrywała w dresy i obuwie sportowe oraz dofinansowywała wyjazdy na turnieje i badania lekarskie. Dodatkowo szkoła będzie udostępniała nieodpłatnie sale gimnastyczne i siłownię na potrzeby treningów. W maju na szkolnym Orliku odbędzie się turniej piłkarski dla drużyn gimnazjów z powiatu milickiego oraz trzebnickiego i krotoszyńskiego. Natomiast starosta Piotr Lech na początek współpracy przekazał 10 profesjonalnych piłek na potrzeby juniorskiej kadry „Baryczy” Milicz.

Trwa kwalifikacja wojskowa '2014

Od 18 marca  na terenie powiatu milickiego przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, potrwa do 31 marca 2014 roku. 

Czytaj więcej...

Informacja ze 178 posiedzenia Zarządu Powiatu

18.03.2014 r. zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu milickiego za rok 2013. Ponadto podjął uchwały w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kwiatowej 7 w Krośnicach w drodze bezprzetargowej oraz w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu milickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 r. Zarząd postanowił też wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu z propozycją ustalenia terminu najbliższej sesji Rady w dniu 3 kwietnia 2014 r.

Otwarcie rekrutacji uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie milickim”

Informujemy, że powiat milicki, realizujący projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie milickim” w ramach Działania: 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ogłosił nabór uczestników projektu. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które z przyczyn materialnych i społecznych nie mają stałego dostępu do internetu i sprzętu komputerowego we własnym gospodarstwie domowym. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie opisano w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępnym na naszej stronie w zakładce „Innowacyjna Gospodarka” oraz w dalszej części artykułu. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do 10 kwietnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Miliczu.

Czytaj więcej...

NIK - bez wniosków pokontrolnych

20 marca br. do Starostwa Powiatowego w Miliczu dotarło wystąpienie pokontrolne wrocławskiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli. W części dotyczącej wniosków pokontrolnych napisano: "Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, wobec niestwierdzenia nieprawidłowości, odstępuje od kierowania wniosków pokontrolnych".

Zobacz wystąpienie pokontrolne>>>

Oświadczenie Starosty Milickiego

W związku z prowadzoną kampanią pomówień i oszczerstw przez wydawnictwo kontrolowane przez Dariusza Stasiaka i Pawła Wybierałę, a wydawane z pieniędzy podatników przez będącą w upadłości spółkę OSiR, informuję, że w imieniu powiatu milickiego 19 marca br. podjęte zostały kroki na gruncie prawnym i administracyjnym. Powiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez piszących i wydających do Prokuratury Rejonowej w Miliczu, zawiadomienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o złamaniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, pozew sądowy o ochronę dóbr osobistych i dobrego imienia.

Ocenie mieszkańców pozostawiam taką eskalację napięcia, choćby w kontekście tragicznego wydarzenia, do jakiego doszło w lipcu ub.r. w Krośnicach, na który bezpośredni wpływ miała kampania nienawiści i oszczerstw. Czas na opamiętanie.

Piotr Lech, Starosta Milicki

Szkolenie sieci dyrektorskiej

IMG 770018 marca br. już po raz czwarty spotkała się sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów placówek oświatowych biorących udział unijnym projekcie powiatu milickiego doskonalącym nauczycieli. Spotkanie, które miało miejsce w CEE, dotyczyło przygotowań do ewaluacji zewnętrzenej prowadzonej przez kuratorium oświaty. Dyrektorów szkoliła specjalistka w tym zakresie Ewa Drozd. Uczestnicy tego spotkania podobnie jak przy wszystkich szkoleniach w projekcie poza materiałami szkoleniowymi otrzymali także obiad, który za każdym razem przygotowuje spółka "Ziemia Milicka" należąca do Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej.

Informacje z 176 i 177 posiedzenia Zarządu Powiatu

26.02.2014r. zarząd podjął uchwaly w sprawie wyników konkursu na realizację zadań publicznych powiatu milickiego z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania; działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania, rozwoju i promowania kultury, pomocy społecznej. 11.03.2014 r. zrząd  przyjął projekt zmiany uchwały budżetu powiatu na 2014 r. oraz w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie milickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

"Lepszy start" w PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zaprasza chętnych do udzuiału w projekcie współfinansowanym z EFS pn. "Lepszy start" w roku 2014.

Czytaj więcej...